Statut

S T A T U T
Koła Naukowego Studentów
Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, zwane w dalszej części statutu „Kołem Naukowym”,
jest uczelnianą organizacją studencką, zrzeszającą studentów Instytutu
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW.
2. Koło Naukowe podlega rejestracji przez Rektora UKSW.
3. Koło Naukowe działa na podstawie niniejszego statutu oraz statutu
UKSW.
§ 2. Koło Naukowe działa głównie na terenie UKSW; może także prowadzić
działalność na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie
z przepisami prawa.
§ 3. Siedzibą władz Koła Naukowego jest Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
§ 4. Koło Naukowe korzysta z własnego znaku organizacyjnego i używa
pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 5. 1. Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa,
w porozumieniu z Zarządem Koła Naukowego, powołuje i odwołuje opiekuna
Koła. O tej nominacji i o odwołaniu bezzwłocznie powiadamia Rektora.
2. Opiekun Koła Naukowego czuwa nad zgodnością działań Koła
ze statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami oraz roztacza opiekę
merytoryczną nad jego pracami naukowymi.

Rozdział II
Cele Koła Naukowego
§ 6. Celami działalności Koła Naukowego są:
1.) promocja i integracja najaktywniejszych studentów Instytutu Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa w UKSW,
2.) dążenie do stworzenia wyróżniającym się studentom Instytutu
optymalnych warunków rozwijania zainteresowań, zdobywania wyższych
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
3.) promocja Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w
środowiskach medialnych Warszawy i całej Polski,
4.) współpraca z jednostkami organizacyjnymi UKSW w sprawach ważnych
dla Instytutu,
5.) pogłębianie i doskonalenie formacji członków Koła w duchu
chrześcijańskim.
§ 7. Koło Naukowe realizuje swoje cele poprzez:
1.) współdziałanie z innymi organizacjami studenckimi UKSW, szczególnie
z Samorządem Studenckim, z kołami naukowymi UKSW i innych szkół
wyższych,
2.) organizowanie przedsięwzięć naukowych, umożliwiających studentom
zdobywanie
dodatkowej wiedzy i umiejętności zawodowych,
3.) podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury studenckiej
oraz aktywności studentów, w tym organizowanie imprez i warsztatów
dziennikarskich czy medialno-edukacyjnych,
4.) tworzenie przestrzeni medialnej dla szerszej twórczości studentów
(np. gazeta, strona internetowa),
5.) pomoc w organizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i w
zdobywaniu doświadczenia zawodowego,
6.) organizowanie oficjalnych spotkań, konferencji, sympozjów z udziałem
specjalistów w dziedzinie edukacji medialnej i dziennikarstwa.

Rozdział III
Członkowie Koła Naukowego
§ 8. Istnieją następujące rodzaje członkostwa w Kole Naukowym:
1.) członkowie zwyczajni,
2.) członkowie nadzwyczajni,
3.) członkowie honorowi.
§ 9. 1. W poczet członków Koła Naukowego przyjmuje Zarząd Koła na
podstawie podpisanej przez zainteresowanego deklaracji złożonej
Zarządowi.
2. Członkiem zwyczajnym Koła Naukowego może zostać każdy student
Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w UKSW.
3. Członkiem nadzwyczajnym Koła Naukowego może zostać każdy student
UKSW, niezależnie od wydziału i rodzaju studiów.
4. Członkostwo honorowe może nadać Walne Zgromadzenie Koła
Naukowego, na wniosek Zarządu, osobie szczególnie zasłużonej dla Koła.
§ 10. Członkostwo w Kole Naukowym ustaje na skutek:
1.) wystąpienia z Koła, zadeklarowanego pisemną rezygnacją złożoną
Zarządowi,
2.) wykluczenia uchwałą Zarządu za:
a) działalność sprzeczną ze Statutem Koła Naukowego i uchwałami Władz
Koła,
b) niewypełnianie obowiązków członka Koła Naukowego, określonych w
Statucie i uchwałach władz Koła,
3.) ukończenia studiów lub ich przerwania,
4.) dyscyplinarnego usunięcia z Uczelni,
5.) śmierci członka Koła Naukowego.
§ 11. 1. Członkowie Koła Naukowego mają prawo do:
1) posiadania legitymacji odpowiadającej formie ich członkostwa w Kole
Naukowym,
2) zgłaszania wniosków do władz Koła, udziału we wszystkich pracach Koła
Naukowego i organizowanych przez Koło imprezach.
2. Członkowie Koła Naukowego są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu,
2) przestrzegania uchwał władz Koła Naukowego,
3) opłacania składek członkowskich w wysokości określonej przez Walne
Zgromadzenie Koła na wniosek Zarządu.
§ 12. 1. Członek zwyczajny Koła Naukowego ma prawo do:
1.) współorganizowania i udziału we wszystkich formach działalności Koła,
2.) korzystania ze wszystkich form pomocy dostępnych w Kole,
3.) wybierania i bycia wybranym do władz Koła Naukowego.
2. Członek zwyczajny Koła Naukowego jest zobowiązany do:
1.) udziału w spotkaniach Koła oraz Sekcji, do której się zgłosił,
2.) aktywnego włączania się w pracę Koła na zasadach uchwalonych przez
Zarząd.
§ 13. Członkowie nadzwyczajni i honorowi mają wszystkie prawa członków
zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Koła Naukowego. Dysponują głosem doradczym.

Rozdział IV
Władze Koła Naukowego
§ 14. 1. Kadencja wszystkich władz Koła Naukowego trwa jeden rok.
2. Władzami Koła Naukowego są:
1.) Walne Zgromadzenie,
2.) Zarząd,
3.) Sąd Koleżeński,
4.) Komisja Rewizyjna.

I. Walne Zgromadzenie
§ 15. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Koła Naukowego.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.) ustalanie kierunków działalności Koła Naukowego na dany rok
akademicki,
2.) wybór Zarządu, w tym jego prezesa,
3.) przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu w każdym roku
akademickim i podejmowanie decyzji w sprawie
4.) udzielanie Zarządowi absolutorium,
5.) uchwalanie zmian statutu Koła Naukowego,
6.) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła Naukowego.
§ 16. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 17. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu,
najpóźniej na 14 dni przed upływem kadencji władz Koła, czyli przed 30
czerwca danego roku akademickiego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Koła Naukowego:
1.) z inicjatywy własnej,
2.) na skutek uchwały Zarządu Koła, na wniosek podpisany przez co
najmniej połowę liczby członków Koła Naukowego.
§18. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
większością głosów.
2. Uchwały w zakresie zmiany statutu i w sprawie rozwiązania Koła
Naukowego zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów, w obecności
co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Koła Naukowego.

II. Zarząd Koła Naukowego
§ 19. 1. W skład Zarządu wchodzą:
1.) Prezes,
2.) Wiceprezes,
3.) Sekretarz,
4.) Skarbnik.
2. Skład Zarządu może być powiększony o osoby wybrane przez Walne
Zgromadzenie na wniosek nowo wybranego Zarządu. Liczba wszystkich
członków Zarządu nie może być większa niż 6 osób.
3. Uchwały Zarządu Koła zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku
równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd gospodaruje majątkiem, w tym środkami finansowymi, Koła
Naukowego.
§ 20. Prezes Zarządu:
1.) zwołuje Walne Zgromadzenie, określając miejsce, pierwszy termin i
drugi termin rozpoczęcia obrad oraz proponowany porządek obrad,
2.) otwiera obrady Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie, jeśli
jest obecna co najmniej połowa członków Koła Naukowego lub w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych osób, przeprowadza wybór
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazuje mu kierowanie
obradami,
3.) kieruje pracami Zarządu Koła Naukowego,
4.) koordynuje prace poszczególnych sekcji Koła,
5.) reprezentuje Koło wobec Opiekuna Naukowego,
6.) reprezentuje Koło Naukowe w środowisku Uczelni oraz poza nią,
7.) podpisuje w imieniu Koła umowy i porozumienia z innymi
organizacjami lub udziela pisemnych upoważnień do ich podpisywania.
§ 21. Wiceprezes zastępuje Prezesa w przypadku i w zakresie
wyznaczonym przez niego ustnie lub na piśmie.
§ 22. Skarbnik prowadzi księgowość Koła i przygotowuje sprawozdania z
jego gospodarki finansowej.
§ 23. 1. Sekretarz sporządza, aktualizuje i przechowuje listę członków
Koła Naukowego, sporządza i przechowuje protokoły posiedzeń Zarządu
oraz zebrań Koła Naukowego, podpisując je wraz z Prezesem Zarządu.
2. Do obowiązków Sekretarza Koła należy przechowywanie protokołów
Walnych Zgromadzeń.

Rozdział V
Sekcje Koła Naukowego
§ 24. 1. Sekcja jest jednostką organizacyjną Koła, powołaną przez Zarząd,
dla realizacji działań statutowych w określonej dziedzinie. Tworzy ją grupa
członków Koła, nie większa niż 20 osób, zorganizowana dla realizowania
określonych działań.
2. Przewodniczącego Sekcji powołuje i odwołuje Zarząd Koła Naukowego.
3. Sekcja działa samodzielnie w ramach i na zasadach ustalonych uchwałą
Zarządu.
4. Sekcja sporządza swój plan prac, który zatwierdza Zarząd.

Rozdział VI
Środki finansowe
§ 25. Dla realizacji swoich celów Koło Naukowe korzysta ze środków
finansowych, w szczególności:
1.) uzyskanych z budżetu uczelni,
2.) przekazanych przez donatorów na konto Uczelni, z przeznaczeniem dla
Koła Naukowego,
3.) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni,
na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

Rozdział VII
Kompetencje władz Uczelni względem Koła Naukowego
§ 26. Rektor uchyla uchwałę władz Koła Naukowego niezgodną z
przepisami ustawowymi, statutem uczelni lub statutem Koła.
§ 27. Senat, na wniosek Rektora rozwiązuje Koło Naukowe, jeżeli jego
działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów
ustawowych, statutu Uczelni lub statutu Koła.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 28. 1. Zmiana Statutu następuje w trybie określonym w § 18 ust.2.
2. Wnioski w sprawie zmian statutu powinny być zgłoszone na piśmie na
ręce Prezesa Zarządu co najmniej na tydzień przed Walnym
Zgromadzeniem.
3. Zmiany w statucie uchwalone na Walnym Zgromadzeniu wchodzą w
życie po stwierdzeniu przez Rektora UKSW ich zgodności z przepisami
prawa i statutem Uczelni
§ 29. W przypadku rozwiązania Koła Naukowego uchwałą Walnego
Zgromadzenia, majątek Koła przechodzi na własność UKSW, a
dokumentację Koła przekazuje się do Archiwum Uniwersytetu.